ES mget

1. 介绍

  传统的一条条的查询的方式,语法如下:

GET /cmz/person/1
GET /cmz/person/2

curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/1?pretty'
curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/2?pretty'
如果使用mget批量查询,语法如下:
GET /_mget
{
 "docs":[
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 1
  },
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 2
  }
 ]
}

# 不同index,不同type
curl -s -XGET 'http://master:9200/_mget' -d '{
 "docs":[
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 1
  },
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 2
  }
 ]
}

# 相同index 相关type下获取
curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/_mget' -d '{
 "docs":[
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 1
  },
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 2
  }
 ]
}'

# 相同index 相关type下获取 显示部分
curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/_mget' -d '{
 "docs":[
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 1,
   "_source":"name"
  },
  {
   "_index":"cmz",
   "_type" : "person",
   "_id" : 2,
   "_source":["name","job"]
  }
 ]
}'|json

# 相同index 相关type下获取 简写
curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/_mget' -d '
{
 "ids":[1,2]
}'|json

初始化数据
curl -XDELETE 'master:9200/cmz/'

curl -s -XPOST 'master:9200/cmz/person/1' -d '
{
 "name":"夏天",
 "sex":"男",
 "job": "销售"
}'|json

curl -s -XPOST 'master:9200/cmz/person/2' -d '
{
 "name":"琳琳",
 "sex":"男",
 "job": "研发"
}'|json

curl -s -XPOST 'master:9200/cmz/person/3' -d '
{
 "name":"刘清",
 "sex":"女",
 "job": "财务"
}'|json

curl -s -XPOST 'master:9200/cmz/person/4' -d '
{
 "name":"琳娜",
 "sex":"女",
 "job": "HR"
}'|json
详细操作
root@master:~# curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/1?pretty'
{
 "_index" : "cmz",
 "_type" : "person",
 "_id" : "1",
 "_version" : 1,
 "found" : true,
 "_source" : {
  "name" : "夏天",
  "sex" : "男",
  "job" : "销售"
 }
}
root@master:~# curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/2?pretty'
{
 "_index" : "cmz",
 "_type" : "person",
 "_id" : "2",
 "_version" : 1,
 "found" : true,
 "_source" : {
  "name" : "琳琳",
  "sex" : "男",
  "job" : "研发"
 }
}

root@master:~# curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/_mget' -d '{
>  "docs":[
>   {
>    "_index":"cmz",
>    "_type" : "person",
>    "_id" : 1
>   },
>   {
>    "_index":"cmz",
>    "_type" : "person",
>    "_id" : 2
>   }
>  ]
> }'
{"docs":[{"_index":"cmz","_type":"person","_id":"1","_version":1,"found":true,"_source":
{
 "name":"夏天",
 "sex":"男",
 "job": "销售"
}},{"_index":"cmz","_type":"person","_id":"2","_version":1,"found":true,"_source":
{
 "name":"琳琳",
 "sex":"男",
 "job": "研发"
}}]}


root@master:~# curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/_mget' -d '{
>  "docs":[
>   {
>    "_index":"cmz",
>    "_type" : "person",
>    "_id" : 1,
>    "_source":"name"
>   },
>   {
>    "_index":"cmz",
>    "_type" : "person",
>    "_id" : 2,
>   "_source":["name","job"]
>   }
>  ]
> }'|json
{
 "docs": [
  {
   "_index": "cmz",
   "_type": "person",
   "_id": "1",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "name": "夏天"
   }
  },
  {
   "_index": "cmz",
   "_type": "person",
   "_id": "2",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "name": "琳琳",
    "job": "研发"
   }
  }
 ]
}

root@master:~# curl -s -XGET 'http://master:9200/cmz/person/_mget' -d '
> {
>  "ids":[1,2]
> }'|json
{
 "docs": [
  {
   "_index": "cmz",
   "_type": "person",
   "_id": "1",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "name": "夏天",
    "sex": "男",
    "job": "销售"
   }
  },
  {
   "_index": "cmz",
   "_type": "person",
   "_id": "2",
   "_version": 1,
   "found": true,
   "_source": {
    "name": "琳琳",
    "sex": "男",
    "job": "研发"
   }
  }
 ]
}

  批量查询的好处

 • 一条一条查询,需要发送多次,网络开销大,批量查询可以解决很多网络的开销
 • 使用mget